วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

รอยพระพุทธบาท


รอยพระพุทธบาท วิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาท (ทำด้วยศิลาแลง) ตั้งอยู่บนยอดเขางู สูงประมาณ 128 เมตร ลักษณะเป็นซากของอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันมีการก่อสร้างศาลาโล่ง หลังคาเครื่องไม้มุมกระเบื้องขึ้นคร่อมทับ ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง จำนวน 1 องค์ พระพุทธรูปหินทรายแดงประทับนั่งแสดงปางประทานอภัย และปางมารวิชัย จำนวน 5 องค์ และชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายแดงอีกจำนวนหนึ่ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ( พุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ) รอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐาน

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา
วันที่ 28 – 8 – 52

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ถ้ำฝาโถ


ถ้ำฝาโถ ตั้งอยู่ห่างจากถ้ำฤาษีเขางูไปทางตะวันตกราว 250 เมตร มีภาพสลักบนผนังทิศใต้ที่สำคัญได้แก่ ภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีประภามญฑลหลังพระเศียรเหนือขึ้นไป เป็นภาพเทพชุมนุม และภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ด้านทิศเหนือเป็นภาพสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจาม คือเป็นภาพพุทธประวัติ ตอน ปรินิพพาน ลักษณะการสร้างภาพที่ถ้ำฝาโถ คือ พระพุทธรูปหันพระเศียรไปทางปากน้ำ องค์พระพุทธรูปและส่วนประกอบอยู่ด้านซ้ายเทพชุมนุมอยู่เหนือพระพุทธรูปนั้นใกล้เคียงกับภาพสลักในถ้ำอซันตา ของประเทศอินเดีย ซึ่งสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12


ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา
วันที่ 21 – 8 - 52

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระสีวลี


พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งพระเจ้าโกลียะ มีตำนานเล่าว่า จำเดิมแต่พระโอรสถือปฏิสนธิ ในครรภ์พระมารดา ทำให้พระมารดาเกิดลาภ สักการะเป็นอันมาก ตั้งครรภ์อยู่นานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน จึงประสูติ และขนานพระนามว่า สีวลี พระมารดาได้ทูลนิมนต์ พระบรมศาสดา เพื่อรับภัตตาหารในบ้านตลอด 7 วัน เมื่อพระสีวลี เจริญวัยแล้วได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร ไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตตผล ในเวลาขณะปลงผมครั้งแรกได้บรรลุโสดาบัน จดครั้งที่ 2 บรรลุสกิทาคามิผล ครั้งที่ 3 บรรลุอนาคามิผล และเมื่อสำเร็จในการโกนผมหมด ท่านก็บรรลุพระอรหัตตผล
นับแต่วันนั้นมา พระสีวลี เจริญด้วยลาภ สักการะมากกว่าภิกษุทั้งหลาย พระบรมศาสดา จึงทรงยกย่องว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย


ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา
วันที่ 14 - 8 - 52

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หลวงพ่ออมรินทราเมศร์


หลวงพ่ออมรินทราเมศร์ พระประธานในวิหาร เป็นพระประธานคู่ ปางสะดุ้งมาร หันหลังให้กัน องค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ อีกองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ประจำวัดอมรินทราราม (วัดตาล) มีอายุ 191 ปี ผู้คนนิยมมากราบไหว้บูชา เพื่อขอพร หลวงพ่ออมรินทราเมศร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 พุทธศักราช 2363 เมื่อเริ่มก่อสร้างวัดได้สร้างวิหารหลังนี้ขึ้นก่อน และใช้วิหารหลังนี้ทำสังฆกรรมแทนอุโบสถ เมื่อสร้างโบสถ์ (อุโบสถ) เสร็จแล้ว จึงใช้เป็นวิหารดังเดิม


ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา
วันที่ 7 – 8 – 52