วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เขามอ


เขามอ เป็นโครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (รัชกาลที่ 9 ) เป็นเนินเขาลูกเล็กๆ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาวัง เป็นเขาประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการเสด็จประพาสเมืองราชบุรี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2420 เพื่อประทับ ณ พระราชวังบนเขาสัตนารถ ในการเสด็จฯคราวนั้น “เขามอ” มีตำหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ สมเด็จกรมพระสุดารัตนราชประยูร (พระองค์เจ้าหญิงละม่อม) ทรงเป็นพระมหัยยิกา (ยาย) ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้เลี้ยงดูพระบรมราชชนนี และพระองค์ท่านมาแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยนายวงศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีปี 2550 เป็นผู้ริเริ่มโครงการสวน สาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ


ถ่ายภาพ : คมปิยะ / อ้อยกานต์
ตัดต่อ : คมปิยะ
บทโทรทัศน์ คมปิยะ
เสียงบรรยาย อ้อยกานต์
วันที่ 4 – 5 - 52

ไม่มีความคิดเห็น: