วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553

งานประกวดปลาสวยงาม ประจำปี 2553งานประกวดปลาสวยงาม ประจำปี 2553 โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อำเภอบ้านโป่ง ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2553 ภายใต้ชื่องาน Ratchaburi Ornamental fish festiva l3 จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ร้อยละ 80 ของปลาสวยงามที่ซื้อขายในตลาดประเทศไทย และส่งออกไปตลาดต่างประเทศ มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงภายในเขตจังหวัดราชบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจปลาสวยงาม และสนองความต้องการของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือในด้านการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยจัดให้มีงานประกวดปลาสวยงามขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะลี้ยงปลาสวยงาม ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ เพื่อเป็นการประกวด และการแสดงปลาสวยงาม ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การขยายตลาด และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในด้านการเลี้ยงปลาสวยงามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน นักเรียน ในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม คือ การประกวดปลาสวยงาม 4 ชนิด คือ ปลาทอง ปลาหมอสีครอสบรีด ปลาหางนกยูง และปลากัด รวม 31 ประเภท
มีการจัดนิทรรศการพันธุ์ปลาสวยงาม พันธุ์ปลาไทย พันธุ์ปลาต่างถิ่น
พันธุ์ปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม และมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

เจ้าแม่แก่นจันทร์ ตำนานแห่งเทพเมืองราชบุรีศาลเจ้าแม่แก่นจันทร์ ตั้งอยู่ใน บริเวณใกล้เชิงเขาแก่นจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตัวศาลสร้างเป็นแถวยาวชั้นเดียว มีตำนานเล่าต่อกันมาว่าเจ้าแม่แก่นจันทร์ เป็นเทพที่สถิตอยู่ในไม้แก่นจันทร์ เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม มีอายุนานนับร้อยปี โบราณว่าไว้ ต้นไม้ต้นใดที่มีแก่นสูงตั้งแต่ 1 คืบขึ้นไป จะมีวิมานของรุกขเทวดาสถิตอยู่ เพื่อคอยดูแลรักษาผู้ที่มากราบไหว้บูชา และมักจะเรียกชื่อของรุกขเทวดาประจำต้นไม้ตามชื่อของต้นไม้นั้น เช่น ต้นตะเคียนทองก็จะเรียกชื่อรุกขเทวดาว่า "เจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ตะเคียนทอง" ดังนั้น "ไม้แก่นจันทร์" จึงมีผู้เลื่อมใสตั้งให้เป็น "เจ้าแม่แก่นจันทร์" ต่อมาได้มีแกะสลักไม้แก่นจันทร์ ให้มีรูปร่างเป็นหญิงสาว และเมื่อแกะสลักเสร็จเรียบร้อยก็ทำพิธีอัญเชิญให้ขึ้นไปประดิษฐานในศาลไม้หลังเก่า แต่ที่ตั้งของศาลไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดเรื่องไม่ดี จึงต้องย้ายตัวศาลไปอยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลในปัจจุบัน

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

วัดแคทราย

วัดแคทราย ตั้งอยู่บ้านแคทราย ถนนท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 12 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดแคทราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2446 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระสุดใจ รูปที่ 2 พระเคลือบ จนฺทสาโร รูปที่ 3 พระครูสุทธิบุญญาทร พ.ศ. 2503 – 2536 รูปที่ 4 พระครูสังฆรักษ์เฉลิม จนฺทธมโม พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดตากแดด)วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือวัดตากแดด ตั้งอยู่เลขที่ 45 บ้านตากแดด ถนนท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 1 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง วิหาร หอระฆัง ศาลาเอนกประสงค์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ
วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ วัดตากแดด ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ในสมัยพระครูพิทักษ์วุฒิธรรม ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง ต่อมาได้มีผู้บริจาคที่ดินให้วัดรวม 7 ไร่ 2 งานเศษ ได้มีการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่า ซึ่งชำรุดทรุดโทรม โดยได้รับความอุปถัมภ์จาก ดร. ปฏิพัทธ์ อารยศาสตร์ และนายเลี้ยง นางบุญสืบ แสงจันทร์ พร้อมกับราษฎรบ้านตากแดด ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะ และอุโบสถ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม” วัดได้รับการพัฒนาและบูรณาการมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระเม็ก รูปที่ 2 พระบัว รูปที่ 3 พระปิ่น รูปที่ 4 พระอยู่ รูปที่ 5 พระผัน รูปที่ 6 พระมหาสมโภช รูปที่ 7 พระสิน รูปที่ 8 พระครูพิทักษ์วุฒิธรรม พ.ศ. 2513 – 2539 รูปที่ 9 พระนำพล ฐานวโร พ.ศ. 2541 และรูปที่ 10 พระมหาณัฐวุฒิ อุตฺตเสโน พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระครูพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2522

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ

วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่เลขที่ 111 บ้านพงสวาย หมู่ที่ 3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ฯลฯ วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทรายนาม คือ รูปที่ 1 พระสงัด สิริธมฺโม รูปที่ 2 พระช่วง รูปที่ 3 พระครูถาวรวุฒิธรรม (นาค) รูปที่ 4 พระครูวิสุทธิสมณวัตร (บาง) พ.ศ. 2527 – 2545 และรูปที่ 5 พระมหาบุญเลิศ จิตวฑฺฒโน พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2512


ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553

วัดธรรมวิโรจน์


วัดธรรมวิโรจน์ ตั้งอยู่บ้านพงสวาย หมู่ที่ 5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดธรรมวิโรจน์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2200 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2209 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระสำเนียง รูปที่ 2 พระหนำ รูปที่ 3 พระสมศักดิ์ รูปที่ 4 พระสว่าง พ.ศ. 2538 – 2541 และรูปที่ 5 พระอธิการประชุม อคฺครโต พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : อัมพิกา

วัดถ้ำสิงโตทองวัดถ้ำสิงโตทอง ตั้งอยู่บ้านถ้ำสิงโต หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 159 ไร่ 74 ตารางวา วัดถ้ำสิงโตทอง ตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ด้วยความเห็นริเริ่มของหลวงปู่โต๊ะ (พระราชสังวราภิมนฑ์ ) วัดประดู่ฉิมพลี ให้ดำเนินการจัดสร้างวัดขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดถูกต้องแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินฉลองอุโบสถและฝังลูกนิมิต ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ วิหารธรรมสถานเมื่อ พ.ศ. 2527 และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเสด็จฉลองวิหารเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร การบริหารและการปกครอง มีพระครูสังฆรักษ์กุ้ยไฮ้ ชุตินฺธโร เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2534 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2536 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2543

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

มหัศจรรย์ค้างคาวร้อยล้าน ที่เขาช่องพรานมหัศจรรย์ค้างคาวร้อยล้านที่เขาช่องพราน เขาช่องพรานตั้งอยู่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามไปทางทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร ถ้าจะมาจากตัวเมืองราชบุรีสามารถไปได้ โดยใช้เส้นทางเขางู-เบิกไพร ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 17 กิโลเมตร ปรากฏการณ์ที่แสนจะมหัศจรรย์ยิ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนอำเภอโพธาราม หรือ จังหวัดราชบุรี จะพลาดไม่ได้ทีเดียว เพราะถ้าหากพลาดการชมปรากฏการณ์ ธรรมชาติอันนี้แล้ว จะเสียดายที่สุดหรืออาจจะพูดได้ว่าเหมือนกับไม่ได้มาเยี่ยมเยือนโพธารามเลย เพราะสิ่งที่สร้างชื่อให้เขาช่องพราน คือ ฝูงค้างคาวนับล้านตัว ที่กรูกันบินออกจากถ้ำพวยพุ่งเป็นสายสีดำ นานนับชั่วโมงทุกเย็นในช่วงใกล้พลบค่ำ ประมาณ 17.30 น. เพื่อออกหากินพร้อมกันเป็นสายยาวสีคล้ำ ดูคล้ายกับควันที่ลอยออกมาจากปล่องไฟ พาดผ่านท้องฟ้า บินต่อเนื่องกันเป็นสายยาวมุ่งหน้าไปยังทะเล จังหวัดสมุทรสาคร และจะกลับมาเข้าถ้ำประมาณ ตี 3 - ตี 5 โดยในช่วงฤดูร้อนฝูงค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันออก ในช่วงฤดูหนาวฝูงค้างคาวจะบินไปทางทิศตะวันตก ค้างคาวที่เขาช่องพรานนี้ ส่วนมากเป็นค้างคาวหนูหรือค้างคาวหางหนู ซึ่งเป็นค้างคาวขนาดเล็ก ที่มีหางยาวมาก อยู่ในวงศ์เอมบอลโลนูริแด นับเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก และเป็นที่ชื่นชมแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชม จนได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน Unseen Thailand แห่งเมืองไทย
ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา