วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วัดดอนตะโกวัดดอนตะโก ตั้งอยู่เลขที่ 105 ถนนแม้นรำลึก หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา วัดดอนตะโก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2320 ตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าสืบกันมาว่า วัดนี้เดิมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15 เส้น ของที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เป็นที่ราบลุ่ม มีบ้านอยู่ติดกับวัดไม่มากนัก เดิมเป็นที่พักสงฆ์ ต่อมาชาวบ้านดอนตะโกตอนเหนือเห็นว่าที่ตั้งวัดเป็นที่กว้างสำหรับเลี้ยงควายของชาวบ้าน มีที่พักเกวียนของคนเดินทางอีกด้วย ประกอบกับมีประชากรอยู่มากกว่าที่เดิม จึงพร้อมใจกันย้ายวัดมาตั้งอยู่ที่คอกควาย เพื่อสะดวกแก่การทำบุญ โดยตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “วัดดอนตะโก” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2522 มีพระครูสังฆรักษ์ไพฑูรย์ วํสวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 10 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 21 เมตร ยาว 44 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง และหอระฆัง 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539

ถ่ายภาพ / ตัดต่อ / เขียนบท : คมปิยะ
เสียงบรรยาย : กาญจนา

ไม่มีความคิดเห็น: